Tìm số tự nhiên n sao cho tổng sau là một số chính phương: S = 1! + 2! + 3! + … + n!

[Học Toán Thầy Thích] – Chủ đề về Số chính phương – Đề bài: Tìm số tự nhiên n sao cho tổng sau là một số chính phương: S = 1! + 2! + 3! + … + n! Giáo viên

Toán lớp 6 nâng cao – Tìm các số tự nhiên x, y biết: x^2 + 3y^2 = 84

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Tìm giá trị số tự nhiên, số nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán. Đề bài: Tìm các số tự nhiên x, y biết: x2 + 3y2 = 84

Toán lớp 6 – Số nguyên tố – Hợp số – Số chính phương

ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (BUỔI 3) CHỦ ĐỀ: SỐ NGUYÊN TỐ – HỢP SỐ – SỐ CHÍNH PHƯƠNG BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

Chứng minh số sau là số chính phương : 11…1 555..5 6 ( n chữ số 1 ; n – 1 chữ số 5)

[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Bạn có nickname là: “Mtn Jenny” có hỏi bài toán lớp 6 liên quan về số chính phương:  Nhờ thầy giúp : Chứng minh số sau là số chính phương : 11…1 555..5 6