Cho a, b, c là số tự nhiên khác 0. Biết a + b + c = 7 và a > b+c, b > c. Tìm a, b, c?

[Hỗ trợ giải đáp Toán 6] – PH có nickname là Duy Dũng có hỏi bài toán 6: Đề bài: Cho a, b, c là số tự nhiên khác 0. Biết a + b + c = 7 và a >

Tìm x sao cho: 2014^(2x – 3) – 2010.2014^2010 = 4.2014^2010

[Bồi dưỡng Toán lớp 6 – Chuyên đề về Lũy thừa] – Tìm x sao cho: 20142x – 3 – 2010.20142010 = 4.20142010. Hướng dẫn giải: Ta có: 20142x – 3 – 2010.20142010 = 4.20142010 => 20142x – 3 = 4.20142010

Dãy số viết theo quy luật – Bài 1

[Toán lớp 6 nâng cao – Chuyên đề Dãy số viết theo quy luật] – Bài 1 Đề bài: Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22013 + 22014. a) Tính A. b) Chứng

PH có nickname Duy Dũng có hỏi một số bài toán lớp 6

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – PH có nickname Duy Dũng có hỏi một số bài toán lớp 6. Đề bài và hướng dẫn giải:Bài 1: Cho dãy số cách đều: 2,5,8,11,….. a) Số 1996 có thuộc