[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Một số bài toán bổ sung về chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau.

Đề bài:
Bài 1: Chứng minh hai số 2n + 3 và 4n + 8 là hai số nguyên tố cùng nhau.
Bài 2: Chứng minh hai số 3n + 2 và 5n + 3 là hai số nguyên tố cùng nhau.
Bài 3: Chứng minh rằng: B = 888….8 – 9 + n (n chữ số 8) chia hết cho 9.


Hướng dẫn giải:


Chúc các em học tập tốt!

Một số bài toán bổ sung về chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *