[Toán Thầy Thích] – Hướng dẫn giải đề cương ôn tập học kì 1 Toán lớp 6 trường Lương Thế Vinh.

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 6 Thầy Thích trên mạng – ĐT: 0919.281.916 (Zalo).

Xem thêm khóa học bồi dưỡng Toán lớp 6http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/


Bài 16.1.a: Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

Đề bài: a) 13 + 23 + 33 + … + 103 = (x + 1)2


Hướng dẫn giải:

a) 13 + 23 + 33 + … + 103 = (x + 1)2

<=> (1 + 2 + 3 + … + 10)2 = (x + 1)2

<=> (11.10 : 2)2 = (x + 1)2

=> 552 = (x + 1)2

=> x + 1 = 55

=> x = 55 – 1 = 54.


Bài 21: Thực hiện phép tính:

Một số bài tập cần hỗ trợ:

b) – 1 + 2 + 3 – 4 – 5 + 6 + 7 – 8 – …. – 97 + 98 + 99 – 100 – 101

e) 8.(-25).125.(-36).(-4).(-2013)2012 : (-3)1

f) -128[(-25) + 89] + 128(89 – 125)

g) (-173)[214 + (-25)] + 214(173 + 25) + (-25).(-13)


Hướng dẫn giải:

b) – 1 + 2 + 3 – 4 – 5 + 6 + 7 – 8 – …. – 97 + 98 + 99 – 100 – 101

=  (– 1 + 2 + 3 – 4) + (– 5 + 6 + 7 – 8) – …. + (– 97 + 98 + 99 – 100) – 101

= 0 + 0 + … + 0 + (-101)

= -101.

e) 8.(-25).125.(-36).(-4).(-2013)2012 : (-3)1

= 8.(-25).125.(-36).(-4).20132012 : (-3)

= (-25).(-36).(-4).8.125.20132012 : (-3)

= – 25.36.8.125.20132012 : (-3)

= 52.4.32.53.20132012 : 3

= 52.4.3.53.20132012

= 100.375.20132012

= 37500.20132012.

f) -128[(-25) + 89] + 128(89 – 125)

= 128.(25 – 89) + 128(89 – 125)

= 128.(25 – 89 + 89 – 125) = 128.(-100) = – 12800.

g) (-173)[214 + (-25)] + 214(173 + 25) + (-25).(-13)

= -173.214 + 173.25 + 214.173 + 214.25 + 25.13

= (-173.214 + 214.173) + (173.25 + 214.25 + 25.13)

= 0 + 25.(173 + 214 + 13) = 25.400 = 10000.


Bài 22.2.f: Đề bài: Tìm x thỏa mãn |x – 1| + |1 – x| = 2


Hướng dẫn giải:

Ta có: |x – 1| + |1 – x| = 2

<=> |x – 1| + |x – 1| = 2

<=> 2|x – 1| = 2

<=> |x – 1| = 1

<=>  x – 1 = 1 hoặc x – 1 = -1

<=> x = 2 hoặc x = 0.

Đ/s: x ∈ {0; 2}.


Bài 22.3.c, d:

Đề bài: Tìm các giá trị x thỏa mãn:

c) 3[(x – 3)2 – 1] + 2[(3 – x)2 + 1] = 19

d) 3x + 4(1 – 3x) = -23


Hướng dẫn giải:

c) 3[(x – 3)2 – 1] + 2[(3 – x)2 + 1] = 19

<=> 3(x – 3)2 – 3 + 2(x – 3)2 + 2 = 19

<=> 5(x – 3)2 = 19 + 1 = 20

<=> (x – 3)2 = 20 : 5 = 4 = 22

<=> x – 3 = 2 hoặc x – 3 = -2

<=> x = 5 hoặc x = 1.

d) 3x + 4(1 – 3x) = -23

<=> 3x + 4 – 4.3x = -23

<=> 3x.(1 – 4) = -23 – 4

<=> 3x.(-3) = -27

<=> 3x = (-27) : (-3) = 9 = 32

<=> x = 2.


Chúc các em học tập tốt.


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Hướng dẫn giải đề cương ôn tập học kì 1 Toán lớp 6 trường Lương Thế Vinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *