Một số bài toán bổ sung về chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau

[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Một số bài toán bổ sung về chứng minh hai số nguyên tố cùng nhau. Đề bài: Bài 1: Chứng minh hai số 2n + 3 và 4n + 8 là hai số nguyên tố

Chứng minh rằng F = 2n + (111……1) (n chữ số 1) chia hết cho 3

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết. Đề bài: Chứng minh rằng: F = 2n + 111…1 (n chữ số 1) chia hết cho 3 Giải: Ta có: