Toán lớp 6 cơ bản – Các phép toán trên số tự nhiên


BÀI TẬP TỰ LUYỆN: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1: Tính nhanh:

a)   81 + 243 + 19

b)   168 + 79 + 132

c)   5 . 25 . 2 . 16 . 4

d)   32.47 + 32.53

e)   12.53 + 53.172 – 53.84

f)    997 + 37

g)   49 + 194

h)   11 + 12 + 13 + … + 98 + 99

i)     6 + 8 + 10 + … + 2016

 

j)     5 + 10 + 15 + … + 2015

k)   2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3

l)     36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41

m) 4!

n)   6!

o)   5! – 3!

p)   (2100 – 42) : 21

 

Bài 2: So sánh:

 1. 2011 và 2010.2010
 2. 2007 và 2005.2009
 3. 1998 và 1996.2000
 4. 2000 và 1990.2010

Bài 3:

 1. Cho biết 37.3 = 111. Tính nhanh: 37.12
 2. Cho biết 15873.7 = 111111 . Tính nhanh: 15873.21.

Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết:

 1. 3x – 5 = 4
 2. (x – 47) – 115 = 0
 3. 315 + (146 – x) = 401
 4. 165 – (35 : x + 3).19 = 13
 5. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) + … + (x + 100) = 5750

Bài 5: Năm nhuận có 366 ngày. Hỏi năm nhuận gồm bao nhiêu tuần và còn dư mấy ngày?

Bài 6:

 1. Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?
 2. Viết dạng tổng quát của số tự nhiên a chia hết cho 4, a chia hết cho 3, a chia cho 5 dư 1, a chia 5 dư 2?

Bài 7: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

Bài 8: Tính hiệu của số tự nhiên lớn nhất và số tự nhiên nhỏ nhất cùng có bốn chữ số 7, 0, 1, 3 (các chữ số trong mỗi số khác nhau).

Bài 9: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất biết rằng khi chia số này cho 29 thì dư 5 và chia cho 31 dư 28.


Mọi thông tin hỗ trợ tư vấn học tập trực tuyến môn Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Toán lớp 6 cơ bản – Các phép toán trên số tự nhiên
Tagged on:

2 thoughts on “Toán lớp 6 cơ bản – Các phép toán trên số tự nhiên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *