BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 6 THEO CHỦ ĐỀ – SỐ NGUYÊN (BUỔI 4)


BÀI TẬP TỰ LUYỆN SỐ NGUYÊN

Bài 1: Tìm các tập hợp sau:

a) Z ∩ N                                                 b) Z*  ∩ N

Bài 2: Cho các tập hợp:

A = {x ∈ Z | -3 < x  ≤ 7}; B = {x ∈ Z | 3 ≤ |x| < 7 }; C = {x ∈ Z | |x| > 5}

Hãy tìm các tập hợp: A ∩ B; B ∩ C; C ∩ A.

Bài 3: Tìm x + y, biết rằng: |x| = 5 và |y| = 7.

Bài 4: Tìm x  ∈ Z sao cho:

 1. (x + 1).(3 – x) = 0
 2. (x – 2).(2x – 1) = 0
 3. (3x + 9).(1 – 3x) = 0
 4. (x2 + 1).(81 – x2) = 0
 5. (x – 5)5 = 32
 6. (2 – x)4 = 81
 7. (31 – 2x)3 = -27
 8. (x – 2).(7 – x) > 0
 9. |x – 7| ≤ 3

Bài 5: Tìm x thuộc Z sao cho:

 1. x – 3 là bội của 5
 2. 3x + 7 là bội của x + 1
 3. x – 5 là ước của 3x + 2
 4. 2x + 1 là ước của -7

Bài 6: Tìm x, y ∈ Z để các biểu thức sau đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

 1. A = |7 – x| – 2
 2. B = – |5 + x| + 10
 3. C = (x – 4)2 – 1
 4. D = 1 – (x + 10)4.
 5. F = (3 – x)2 + |y – 1| + 2
 6. G = (x – 5)2 + (2y + 10)2 – 4

Mọi thông tin về tư vấn học tập trực tuyến môn Toán 6 vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:

Bài tập tự luyện chủ đề Số nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *