[Học Toán Thầy Thích] – Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 6.


A/LÝ THUYẾT


PHẦN SỐ HỌC :

* Chương I:

 1. Tập hợp: cách ghi một tập hợp; xác định số phần tử của tập hợp
 2. Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; các công thức về lũy thừa và thứ tự thực hiện phép tính
 3. Tính chất chia hết của một tổng và các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
 4. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 5. Cách tìm ƯCLN, BCNN

* Chương II:

 1. Thế nào là tập hợp các số nguyên.
 2. Thứ tự trên tập số nguyên
 3. Quy tắc :Cộng hai số nguyên cùng dấu ,cộng hai số nguyên khác dấu ,trừ hai số nguyên, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế.

PHẦN HÌNH HỌC

 1. Thế nào là điểm, đoạn thẳng, tia?
 2. Khi nào ba điểm A, B, C thẳng hàng?
 3. Khi nào thì điểm M là điểm nằm giữa đoạn thẳng AB?

– Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì?

 1. Thế nào là độ dài của một đoạn thẳng?

-Thế nào là hai tia đối nhau? Trùng nhau? Vẽ hình minh hoạ cho mỗi trường hợp.

 1. Cho một ví dụ về cách vẽ: + Đoạn thẳng. + Đường thẳng. + Tia.

Trong các trường hợp cắt nhau; trùng nhau, song song ?


B. BÀI TẬP TỰ LUYỆN


I. TẬP HỢP


Bài 1:

 1. Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 4 và không vượt quá 7 bằng hai cách.
 2. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 12 bằng hai cách.
 3. Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 11 và không vượt quá 20 bằng hai cách.
 4. Viết tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 9, nhỏ hơn hoặc bằng 15 bằng hai cách.
 5. Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 30 bằng hai cách.
 6. Viết tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 bằng hai cách.
 7. Viết tập hợp C các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 18 và không vượt quá 100 bằng hai cách.

Bài 2: Viết Tập hợp các chữ số của các số:

a) 97542 b)29635 c) 60000

Bài 3: Viết tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà tổng của các chữ số là 4.

Bài 5: Cho hai tập hợp A = {5; 7}, B = {2; 9}

Viết tập hợp gồm hai phần tử trong đó có một phần tử thuộc A , một phần tử thuộc B.

Bài 6: Viết tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử

 1. Tập hợp các số tự nhiên khác 0 và không vượt quá 50.
 2. Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 100.
 3. Tập hơp các số tự nhiên lớn hơn 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 1000
 4. Các số tự nhiên lớn hơn 8 nhưng nhỏ hơn 9.

II. THỰC HIỆN PHÉP TÍNH


Bài 1: Thực hiện phép tính:

a)  3.52 + 15.22 – 26:2

b)  53.2 – 100 : 4 + 23.5

c)  62 : 9 + 50.2 – 33.3

d)  32.5 + 23.10 – 81:3

e)  513 : 510 – 25.22

f)   20 : 22 + 59 : 58

g)  100 : 52 + 7.32

h) 84 : 4 + 39 : 37 + 50

i)   29 – [16 + 3.(51 – 49)]

j)    (519 : 517 + 3) : 7

k)  79 : 77 – 32 + 23.52

l)   1200 : 2 + 62.21 + 18

m)59 : 57 + 70 : 14 – 20

n) 32.5 – 22.7  + 83

o)  59 : 57 + 12.3 + 70

p)  5.22 + 98:72

q)  311 : 39 – 147 : 72

r)   295 – (31 – 22.5)2

s)  151 – 291 : 288 + 12.3

t)   238 : 236 + 51.32 – 72

u) 791 : 789 + 5.52 – 124

v)  4.15 + 28:7 – 620:618

w) (32 + 23.5) : 7

x)  1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60

y)  520 : (515.6 + 515.19)

z)  718 : 716 +22.33

 

Bài 2: Thực hiện phép tính:

a)    47 – [(45.24 – 52.12):14]

b)    50 – [(20 – 23) : 2 + 34]

c)    102 – [60 : (56 : 54 – 3.5)]

d)    50 – [(50 – 23.5):2 + 3]

e)    10 – [(82 – 48).5 + (23.10 + 8)] : 28

f)     8697 – [37 : 35 + 2(13 – 3)]

g)    2011 + 5[300 – (17 – 7)2]

h)   695 – [200 + (11 – 1)2]

i)     129 – 5[29 – (6 – 1)2]

j)      2010 – 2000 : [486 – 2(72 – 6)]

k)    2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18)2]

l)     128 – [68 + 8(37 – 35)2] : 4

m)  568 – {5[143 – (4 – 1)2] + 10} : 10

n)   107 – {38 + [7.32 – 24 : 6+(9 – 7)3]}:15

o)    307 – [(180 – 160) : 22 + 9] : 2

p)    205 – [1200 – (42 – 2.3)3] : 40

q)    177 :[2.(42 – 9) + 32(15 – 10)]

r)     [(25 – 22.3) + (32.4 + 16)]: 5

s)    125(28 + 72) – 25(32.4 + 64)

t)     500 – {5[409 – (23.3 – 21)2] + 103} : 15

 
         

 


III. TÌM X


Bài 1: Tìm x:

a)    71 – (33 + x) = 26

b)    (x + 73) – 26 = 76

c)    45 – (x + 9) = 6

d)    89 – (73 – x) = 20

e)     (x + 7) – 25 = 13

f)     198 – (x + 4) = 120

g)    140 : (x – 8) = 7

h)   4(x + 41) = 400

i)     11(x – 9) = 77

j)      5(x – 9) = 350

k)    2x – 49 = 5.32

l)     200 – (2x + 6) = 43

m)  2(x- 51) = 2.23 + 20

n)   450 : (x – 19) = 50

o)    4(x – 3) = 72 – 110

p)    135 – 5(x + 4) = 35

q)    25 + 3(x – 8) = 106

r)     32(x + 4) – 52 = 5.22

Bài 2: Tìm x biết:

a) 156 – (x+ 61) = 82

b) (x-35) -120 = 0

c) 124 + (118 – x) = 217

d) 7x – 8 = 713

e) x- 36:18 = 12

f) (x- 36):18 = 12

g) (x-47) -115 = 0

a)    5x + x = 39 – 311:39

b)    7x – x = 521 : 519 + 3.22 – 70

c)    7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11

d)    0 : x = 0

e)    3x = 9

f)     4x = 64

g)    2x = 16

h) 315 + (146 – x) = 401

k) (6x – 39 ) : 3 = 201

l) 23 + 3x = 56 : 53

h)   9x- 1 = 9

i)     x4 = 16

j)      2x : 25 = 1

Bài 3: Tìm x:

a) x – 7 = -5

b) 128 – 3 . ( x+4) = 23

c)  [ (6x – 39) : 7 ] . 4 = 12

d)( x: 3 – 4) . 5 = 15

a) | x + 2| = 0

b) | x – 5| = |-7|

c) | x – 3 | = 7 – ( -2)

d) ( 7 – x) – ( 25 + 7 ) = – 25

e)( 3x – 24 ) . 73 = 2 . 74

g) x – [ 42 + (-28)] = -8

e) | x – 3| = |5| + | -7|

g) g) 4 – ( 7 – x) = x – ( 13 -4)

 


IV. TÍNH NHANH


Bài 1: Tính nhanh

a)    58.75 + 58.50 – 58.25

b)    27.39 + 27.63 – 2.27

c)    128.46 + 128.32 + 128.22

d)    66.25 + 5.66 + 66.14 + 33.66

e)    12.35 + 35.182 – 35.94

f)     48.19 + 48.115 + 134.52

g)    27.121 – 87.27 + 73.34

h)   125.98 – 125.46 – 52.25

i)     136.23 + 136.17 – 40.36

j)      17.93 + 116.83 + 17.23

k)    35.23 + 35.41 + 64.65

l)     29.87 – 29.23 + 64.71

m)  19.27 + 47.81 + 19.20

87.23 + 13.93 + 70.87

 


V. TÍNH TỔNG


Bài 1: Tính tổng:

a)    S1 = 1 + 2 + 3 +…+ 999

b)    S2 = 10 + 12 + 14 + … + 2010

c)    S3 =  21 + 23 + 25 + … + 1001

d)      S5 = 1 + 4 + 7 + …+79

e)      S6 = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155

f)       S7 =  15 + 25 + 35 + …+115

g)      S4 = 24 + 25 + 26 + … + 125 + 126


Các bậc PHHS xem tiếp và tải file tại đây:

 

Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Đề cương ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *