[Học Toán Thầy Thích] – Toán lớp 6 chủ đề về Số nguyên Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất (Max – Min): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức giá trị tuyệt đối C = – 2|x – y + 1| – 3|y – 2| – 4.


Hướng dẫn giải:

C = – 2|x – y + 1| – 3|y – 2| – 4

Ta có: 2|x – y + 1| ≥ 0 => – 2|x – y + 1| ≤ 0

3|y – 2|  ≥ 0 => – 3|y – 2| ≤ 0

=> -2|x – y + 1| -3|y – 2| ≤ 0

=> -2|x – y + 1| -3|y – 2| – 4 ≤ 0 – 4

=> C ≤ -4

=> Max C là: -4

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi:  |x – y + 1| = 0 và |y – 2| = 0

<=> x – y + 1 = 0 và y – 2 = 0 <=> x = y – 1 và y = 2 <=> x = 1 và y = 2.

Vậy, với các số nguyên x = 1 và y = 2 thì Max C là: -4.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức C = – 2|x – y + 1| – 3|y – 2| – 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *