[Học Toán Thầy Thích] – Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi – Hà Đông.


ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 6

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI – QUẬN HÀ ĐÔNG – HÀ NỘI


 I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm).


Em hãy khoanh tròn câu đúng A, B, C, D.

Câu 1: Cho tập hợp E = {0}. Có thể nói rằng tập hợp E là?

A. Rỗng                                                             B. Không có phần tử

C. Phần tử 0                                                       D. Có một phần tử 0.

Câu 2: Cho F = {1; 2; 3;…; 100}. Số phần tử của tập hợp F là?

A. 4 phần tử                                                       B. 100 phần tử.

C. 123 phần tử                                                    D. Vô số phần tử.

Câu 3: Kết quả so sánh hai lũy thừa 53 và 35 là?

A. 53> 35                          B. 53 = 35                                 C. 53< 35                   D. 53≥35 .

Câu 4: Kết quả so sánh hai số 72 và 27 là?

A. 72 > 27                              B. 72 ≥ 27                              C. 72 < 27                       D. 72 = 27

Câu 5: Kết quả của phép tính 32 + 4là?

A. 7                                      B. 10                                C. 13                          D. 9

Câu 6: Với mọi mN *. Ta có mn = 1. Khi giá trị của n là?

A. m = n                              B. n = 2                         C. n = 1                   D. n = 0

Câu 7: 58*…Tìm các chữ số điền vào dấu * để được các số chia hết cho 2

A. 0; 5

B. 2; 3; 4; 5; 6; 7

C. 1; 3; 5; 7; 9

D. 0; 2; 4; 6; 8

Câu 8: Trung điểm của đoạn thảng AB còn gọi là ………… của đoạn thẳng AB.

A. Điểm nằm giữa                                              B. Điểm chính giữa

C. Điểm nằm gần A                                            D. Điểm nằm gần B


II. Tự luận: (8,0 điểm)


Bài 1: (2,0 điểm). Tính giá trị của biểu thức:

H = 2.103 + 24

K = 2016:{2464:[171 – 5.(92 – 72)]}

Bài 2: (1,0 điểm): Viết tập hợp E các số tự nhiên lớn hơn 2015 và nhỏ hơn 2020 bằng hai cách? (liệt kê và đặc trưng).

Bài 3: (1,0 điểm).

Tìm số tự nhiên n. Biết rằng khi đem số n chia cho 5 được thương là 19 và có số dư là 4.

Bài 4: (1,0 điểm) Tính nhanh:

a. 23.567 – 356.23 + 23.789.

b. (2 + 4 + 6 +…+ 98).

Bài 5:(1,0 điểm) Tìm x ∈ N. Biết: 17x – 4x = 88: 86 + (2016)0

Bài 6: (1,0 điểm).

Nhà bác Nam có ba đàn vịt chăn thả trên các cánh đồng khác nhau. Số vịt trong các đàn là 36, 127 và 134 con. Bác Nam nói nếu đem tất cả số vịt đó nhốt đều vào 3 chuồng, hoặc 9 chuồng thì không thừa con nào. Theo em bác Nam có làm được việc đó không? Vì sao?

Bài 7: (1,0 điểm). Cho hình vẽ.

Có AB = 20cm; AC = EB = 4cm và D là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài các đoạn thẳng CD và AE.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 6 trường THCS Lê Lợi – Hà Đông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *