[Học Toán Thầy Thích] – Quy tắc dấu ngoặc – Toán lớp 6 – Số nguyên.

Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng ôn tập hệ thống kiến thức Toán lớp 6 học kì 1 nhanh nhất, liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).


Phát biểu Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”. Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Chú ý:

  • Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.
  • Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu “-” thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

BÀI TẬP VẬN DỤNG


Bài 1. Tính Tổng (Tính nhanh):

a) A = (5672 – 97) – 5672

A = 5672 – 97 – 5672

A = (5672 – 5672) – 97

A = 0 – 97 = – 97.


b) B = (-2016) – (29 – 2016)

B = – 2016 – 29 + 2016

B = 0 – 29 = -29.


c) C = (-124) + (36 + 124 – 99) – (136 – 1)

C = – 124 + 36 + 124 – 99 – 136 + 1

C = (-124 + 124) + (36 – 136) – 99 + 1

C = 0 + (-100) – 98

C = – (100 + 98)

C = -198.


d) D = {115+ [32 – (132 – 5)]} + (-25) + (-25)

D = {115 + 32 – 132 + 5} + [-(25 + 25)]

D = 120 – 100 + (-50)

D = 20 + (-50)

D = – (-20 + 50)

D = – (50 – 20)

D = – 30.


e) E = (-7) + (-2016) – (-7) + 2016

E = -7 + (-2016) + 7 + 2016

E = (-7 + 7) + (-2016) + 2016

E = 0 + 0 = 0.


f) F = [(123 – 17) – (123 + 33)] – {34 – [34 + (57 – 50) – 7]}

F = [123 – 17 – 123 – 33] – {34 – [34 + 7 – 7]}

F = – 17 – 33 – {34 – 34} = – (17 + 33) – 0 = – 50.


g) G = (870 – 1.2).(870 – 2.3).(870 – 3.4) … (870 – 99.100)

Ta có: 870 = 29.30

Nên suy ra: 870 – 29.30 = 29.30 – 29.30 = 0

G = 0.


Bài 2: Chứng minh rằng:

(a – b) – (b + c) + (c – a) – (a – b – c) = – (a + b – c).


Giải:

Ta có: (a – b) – (b + c) + (c – a) – (a – b – c)

= a – b – b – c + c – a – a + b + c

= (a – a – a) + (- b – b + b) + (-c + c + c)

= -a + (-b) + c

= – (a + b – c) (đpcm).


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Quy tắc dấu ngoặc – Toán lớp 6 – Số nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *