DÃY PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN NÂNG CAO LỚP 6 
Đề bài: Chứng minh rằng:
A = 3/(1.2.3) + 5/(2.3.4) + 7/(3.4.5) + … + 2017/(1008.1009.1010) < 5/4
GIẢI:
Chứng minh rằng: A = 3/(1.2.3) + 5/(2.3.4) + 7/(3.4.5) + … + 2017/(1008.1009.1010) < 5/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *