Viết tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số bằng cách liệt kê phần tử

[Chuyên mục hỏi đáp Toán lớp 6] – HS Trần Nguyễn Bảo Hân có hỏi: Viết tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số bằng cách liệt kê phần tử.

Hướng dẫn giải:

Tập hợp các số tự nhiên có 2 chữ số là: {10; 11; 12; 13; 14; ….; 99}.

Chúc em học tập tốt.