ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (BUỔI 2)

CHỦ ĐỀ: TÍNH CHẤT CHIA HẾT VÀ DẤU HIỆU CHIA HẾT


BÀI TẬP VẬN DỤNG

Bài 1: Cho a ∈ N, biết khi đem a chia cho 30 có số dư là 18.

 1. Hãy biểu diễn số a.
 2. Hỏi a có chia hết cho 2; 3; 5; 6 không? Vì sao?

Bài 2: Cho x = 180a + 45b với a, b  N. Chứng minh rằng x chia hết cho 5 và 9 với mọi a, b.

Bài 3: Cho số tự nhiên n. Chứng minh rằng:

 1. (n + 10)(n + 15) ⋮ 2
 2. (n + 1).(2n + 1) chia hết cho 2 và 3

Bài 4: Chứng minh rằng: Nếu (4a + 3b) ⋮ 7 thì (3a + 4b) ⋮ 7 (a, b ∈ N)

Bài 5: Chứng minh rằng: Nếu abc ⋮ 27 thì bca ⋮ 27 (a, b là các chữ số)

Bài 6: Chứng minh rằng nếu a, b ∈ N, 5a + 3b và 13a + 8b cùng chia hết cho 1995 thì a, b cũng chia hết cho 1995.

Bài 7: Gọi A = n2 + n + 1 (n  N). Chứng tỏ rằng:

 1. A không chia hết cho 2.
 2. A không chia hết cho 5.

Bài 8: Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn:

 1. 2056a + 2014 chia hết cho 2
 2. 12a188 + 474 chia hết cho 3

Bài 9: Cho S = 2 + 22 + 23 + … + 2100. Chứng minh rằng S chia hết cho 3 và chia hết cho 15.


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG NÂNG CAO VÀ PHÁT TRIỂN TOÁN LỚP 6

 1. Tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 6
 2. Tuyển tập 150 đề luyện thi HSG Toán lớp 6 có đáp án chi tiết
 3. Chương trình học Toán lớp 6 cơ bản và nâng cao theo chuyên đề qua Video dành cho HS trên toàn quốc, chi tiết tại đây: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/

Mọi thông tin về đặt mua tài liệu và học tập trực tuyến vui lòng liên hệ trực tiếp tới Thầy Thích theo:


XEM TRỰC TIẾP TRÊN TRANG SLIDESHARE:

Toán lớp 6 – Tính chất chia hết và Dấu hiệu chia hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *