[Học Toán Thầy Thích] – Toán lớp 6 chủ đề về Số nguyên: Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn |x| ≤ 50.


Hướng dẫn giải:

Ta có: |x| ≤ 50

=> Tập hợp các phần tử x ∈ {-50; -49; -48; …; 0; 1; 2; 3; …; 50}

Tổng các số nguyên của x thỏa mãn là:

(-50) + (-49) + (-48) + … + (-1) + 0 + 1 + 2 + … + 50

= (-50 + 50) + (-49 + 49) + … + (-1 + 1) + 0

= 0 + 0 + … + 0 + 0

= 0.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn |x| ≤ 50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *