Chủ đề về dãy số tự nhiên viết theo quy luật: Tính dãy số tự nhiên A = 1.2.4 + 2.3.5 + … + n.(n + 1).(n + 3).

Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/


Hướng dẫn giải:

Ta có: A = 1.2.4 + 2.3.5 + … + n.(n + 1).(n + 3)
A = 1.2.(3 + 1) + 2.3.(4 + 1) + … + n.(n + 1).(n + 2 + 1)
A = [1.2.3 + 2.3.4 + … + n(n + 1)(n + 2)] + [1.2 + 2.3 + … + n(n + 1)]
Đến đây chia làm 2 dãy số cơ bản, em tự tính nhé.
Thân.

Tính dãy số tự nhiên A = 1.2.4 + 2.3.5 + … + n.(n + 1).(n + 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *