[Bồi dưỡng Toán lớp 6] – Tìm tích sau: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1).


Hướng dẫn giải:

Ta có: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1)

= 11…1 x 9 x 384

= 99…9 x 384 (100 chữ số 9)

= 384 x (100…0 – 1) (100 chữ số 0)

= 384000…0 – 384 (100 chữ số 0)

= 383 9…99 616 (97 chữ số 9).


Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái.

Tìm tích sau: 11…1 x 3456 (100 chữ số 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *