[Hỏi đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm số tự nhiên x sao cho: 5x + 1 chia hết cho x – 3.

Hướng dẫn:

Ta có: (5x + 1) ⋮ (x – 3) (1)

mà (x – 3) ⋮ (x – 3) => (5x – 15) ⋮ (x – 3) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: (5x + 1) – (5x – 15) ⋮ (x – 3)

=> (5x + 1 – 5x + 15) ⋮ (x – 3)

=> 16 ⋮ (x – 3)

=> (x – 3) ∈ Ư(16) = {1; 2; 4; 8; 16}

=> x ∈ {4; 5; 7; 11; 19}

Đ/s: x ∈ {4; 5; 7; 11; 19}.

Tìm số tự nhiên x sao cho: 5x + 1 chia hết cho x – 3

One thought on “Tìm số tự nhiên x sao cho: 5x + 1 chia hết cho x – 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *