Hiện nay Mai 11 tuổi, bố Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai?

Violympic Toán lớp 6 Vòng 1: Đề bài: Hiện nay Mai 11 tuổi, bố Mai 41 tuổi. Hỏi trước đây mấy năm tuổi bố Mai gấp 6 lần tuổi Mai? Trả lời: Trước đây …. năm tuổi bố Mai gấp 6 lần