[Hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6 trực tuyến] – Đề bài: So sánh hai lũy thừa: A = 123456789 và B = 567891234


So sánh 2 số: A = 123456789 và B = 567891234

+) Ta có: A = 123456789 > 100050000 = (103)50000 = 10150000

+) Ta có: B = 567891234 < 1000002000 = (105)2000 = 1010000

Mà 1010000 < 10150000

=> B < A.


Chúc em học tập tốt 🙂

Thân.

So sánh 2 số: A=1234^56789 và B=56789^1234
Tagged on:     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *