PH Nguyễn Thị Như Quỳnh có hỏi bài toán lớp 6:

[Hỏi đáp Toán lớp 6] – PH Nguyễn Thị Như Quỳnh có hỏi bài toán lớp 6:

Đề bài: Chứng minh rằng n.n+1.2n+1 chia hết cho 2 và 3.

Ta có: n.n+1.2n+1 = (n + 1)^2.

Trong đề bài này vẫn thiếu dữ kiện, nên không thể chứng minh ra được n.n+1.2n+1 chia hết cho 2 và 3.

PH xem lại đề bài.