PH lớp 6 có hỏi bài toán tìm x: x^20 = x

[Chuyên mục hỏi đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm x, biết: x20 = x

Hướng dẫn:

Ta có: x20 = x

=> x20 – x = 0

=> (x19 – 1) = 0

=> x = 0 hoặc x19 – 1 = 0

=> x = 0 hoặc x19 = 1 = 119

=> x = 0 hoặc x = 1

Đ/s: x ∈ {0; 1}