HS Phạm Ngọc Bảo Liên có hỏi bài toán lớp 6

[Chuyên mục hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Muốn tìm trung bình cộng của 2 số tự nhiên bằng 1468 , biết nếu viết thêm chư số 2 vào đằng trước số bé ta được số lớn.Tìm số bé.

Hướng dẫn giải:

Gọi số lớn là a, số bé là b. Theo đề bài ta có: a + b = 1468.2, a = 2b = 20 + b

=> 20 + b + b = 1468.2

=> 20 + 2b = 1468.2

=> 10 + b = 1468

=> b = 1468 – 10

=> b = 1458.

Vậy, số bé là: 1458.


Chúc em học tập tốt.

Thân ái.