Tìm chữ số tận cùng của các số sau:[234]^(5^(6^7 ) )

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Chữ số tận cùng. Đề bài: Tìm chữ số tận cùng của số tự nhiên sau: [234]^(5^(6^7 ) ) Giải: Ta có: 5^(6^7 )  là một số lẻ =>

Toán lớp 6 nâng cao – Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 2

[Toán lớp 6 nâng cao] – Chuyên đề: Tập hợp và Đếm số tự nhiên – Bài 2 Đề bài: Trong các số tự nhiên từ 1 đến 100, có bao nhiêu số: a) Chia hết cho 2 mà không