TỔNG HỢP ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 10 CẤP TRƯỜNG NĂM 2017 – 2018

 Giáo viên giảng dạy: Thầy Thích

Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng kiến thức Toán lớp 6 học kì 2 cơ bản và nâng cao nhanh nhất, liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo số máy: 0919.281.916 (Zalo).

Xem thêm: http://toanlop6.com/khoa-hoc-boi-duong-nang-cao-phat-trien-toan-lop-6-theo-chuyen-de/


BÀI THI SỐ 1: 12 CON GIÁP


Câu 1: Cho hai số x, y là các số nguyên sao cho ǀxǀ + ǀyǀ = 2. Khi đó x + y lớn nhất có giá trị là … 
Câu 2: Cho đoạn thẳng AB = 10cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm C sao cho AC = 4cm. Gọi I là trung điểm của BC. Khi đó AI = …cm. 

Câu 3: Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Trên đoạn thẳng AB lấy C sao cho AC = 4cm. Gọi I là trung điểm của AB. Khi đó IC = …cm. 

Câu 4: Cho đoạn thẳng AB = 20cm. Điểm C nằm trên đoạn AB. Lấy D và E lần lượt là trung điểm của AC và BC. Gọi I là trung điểm của DE. Khi đó ID = …cm.
Câu 5: Cho đoạn thẳng AB, gọi M là điểm nằm giữa A và B. Gọi I, K lần lượt là trung điểm của AM, MB. Nếu độ dài đoạn IK = 15cm thì độ dài đoạn AB là …cm. 
Câu 6: Cho đoạn thẳng MN = 5cm. Trên tia đối của tia MN lấy điểm P, trên tia đối của tia NM lấy điểm Q sao cho NQ = MP = 5cm. Khi đó PQ = …cm.
Câu 7: Cho n điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm ta vẽ được 1 đường thẳng, biết số đường thẳng ta vẽ được là 190. Khi đó giá trị của n là … 

Câu 8: Có bao nhiêu số có dạng ab thỏa mãn ab + ba là một số chính phương? 

Câu 9: Gọi x là số nguyên thỏa mãn 55 – (6 – x) = 15 – (-6). 
Câu 10: Phần tử lớn nhất của tập hợp các số nguyên x thỏa mãn ǀ-17 – xǀ = 7 là x = … 
Câu 11: So sánh A = (-17) – (-3) và B = (-16) + 5 – (-3) ta được A … B. 
Câu 12: Số dư của 7101 khi chia cho 10 là … 

Câu 13: Số dư của A= 20 + 21+ 22 +23 + …+ 2100 khi chia cho 15 là … 

Câu 14: Số dư khi chia 513 + 511 – 510 – 40 cho 43 là … 

Câu 15: Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là … 
Câu 16: Số nguyên tố lớn nhất có 1 chữ số là … 
Câu 17: Số nguyên x thỏa mãn x – ǀ-47ǀ = -90. 
Câu 18: Số nguyên x thỏa mãn: x2015 – (-42 – 2x) = 6 + x2015 là … 

Câu 19: Số phần tử của tập hợp các số nguyên x thỏa mãn: 15 – ǀx – 2ǀ = 12 là … 

Câu 20: Số phần tử của tập hợp các số nguyên x thỏa mãn 45 – ǀ-27 – (-25) – xǀ = 20 là … 
Câu 21: Tập hợp các chữ số tận cùng có thể có của một số chính phương là {…} (Nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu “;”).
Câu 22: Tập hợp các số nguyên âm có 3 chữ số nhỏ hơn -125 có … phần tử. 
Câu 23: Tập hợp các số nguyên x thỏa mãn ǀ(x + 2)((x – 5)ǀ2016 = 0 là {…} (Nhập các phần tử theo thứ tự tăng dần, cách nhau bởi dấu “;”). 
Câu 24: Tìm số nguyên x sao cho 25 – x là số nguyên âm lớn nhất có ba chữ số. 


BÀI THI SỐ 2: BỨC TRANH BÍ ẨN


Câu hỏi 1: Số nguyên âm x thỏa mãn ǀx + 2ǀ = 7

Câu hỏi 2: Giá trị của tổng x + y biết x, y ∈ N và (x + 1)(y + 1) = 101

Câu hỏi 3: -300 – (-255) + 25 = …

Câu hỏi 4: Số nguyên lớn nhất nhỏ hơn -25

Câu hỏi 5: Số dư của   khi chia cho 11

Câu hỏi 6: Số nguyên x thỏa mãn: 150 – x = 42 – (15 – 7)

Câu hỏi 7: 125.8.25.20000  = …

Câu hỏi 8: -14 = -25 – 5 – 75 – 95 +186

Câu hỏi 9: Số nguyên x thỏa mãn -ǀ-76ǀ – (-76) + x = 80

Câu hỏi 10: Tổng các số nguyên x thỏa mãn ǀx – 5ǀ – 6 = -1


BÀI THI SỐ 3: ĐI TÌM KHO BÁU:


Câu 1: BCNN(72; 180; 200) = … 
Câu 2: Biết: 52 + 5x + 5x + 102 = 175. Khi đó giá trị của x là … 
Câu 3: Cho c + 5d chia hết cho 7 (với c; d ∈ N ). Số dư của 10c + d +1 khi chia cho 7 là … 

Câu 4: Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B, biết AB = 30cm, bảo mật = 18cm. Độ dài đoạn thẳng AM là …cm. 
Câu 5: Cho đoạn thẳng AB = 12cm. Trên AB lấy điểm C sao cho AC = 3cm và lấy điểm D sao cho BD = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD. 
Câu 6: Giá trị của biểu thức: D = 1 – 4 + 7 – 10 + … + 307 – 310 + 313 là … 
Câu 7: Giá trị của biểu thức: D = 2 + 4 + 6 + 8 + … + 100 là … 
Câu 8: Giá trị lớn nhất của số tự nhiên x thỏa mãn 10x + 3 < 106 là … 
Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = ǀx + 1ǀ3 + 1050 là … 
Câu 10: Kết quả của phép tính: ǀ-100ǀ – 30 + ǀ-30ǀ là … 
Câu 11: Khối 6 của một trường có khoảng 350 học sinh đến 400 học sinh. Khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều dư ra 8 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của trường. 

Câu 12: Nếu a ⋮ 3 và b ⋮ 9 thì a + b luôn chia hết cho … 
Câu 13: Nếu x là một số tự nhiên khác 0 thì x0 + 1 = … 
Câu 14: Số các giá trị nguyên của x thỏa mãn -5 < x < 3 là … 
Câu 15: Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên n thỏa mãn (n2 + n + 4) ⋮ (n + 1) là … 
Câu 16: Số tự nhiên n có dạng n = 29k là số nguyên tố khi k = … 
Câu 17: Tập hợp A = {0; 1; 2; 3} có số tập con là … 

Câu 18: Tập hợp các số tự nhiên gồm các số nguyên dương và số … 
Câu 19: Tìm số nguyên tố p nhỏ nhất sao cho hai số p + 8 và p + 10 là số nguyên tố. 


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.


Tư vấn học tập tốt bộ môn Toán lớp 6 trên mạng vui lòng liên hệ trực tiếp Thầy Thích theo:

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 10 cấp trường năm học 2017 – 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *