Đại số 9 – Phương trình quy về bậc hai ôn thi vào lớp 10 môn Toán dành cho HS trên toàn quốc.


I) Phương trình trùng phương

Phương trình trùng phương là phương trình có dạng  (1)

Cách giải: Đặt t = , (t ≥ 0), phương trình (1) trở thành

  • Giải phương trình bậc hai theo t và chọn các giá trị t ≥ 0.
  • Thay t = x2, ta tìm được các giá trị thích hợp của x.

II) Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

Để giải phương trình  ta làm như sau:

  • Tìm điều kiện xác định của phương trình.
  • Quy đồng mẫu thức hai về rồi khử mẫu thức .
  • Giải phương trình vừa nhận được.
  • Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thỏa mãn điều kiện xác định, các giá trị thỏa mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.

VIDEO BÀI GIẢNG PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC HAI


Đại số 9 – Phương trình quy về bậc hai ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *