[Hỗ trợ giải đáp Toán 6] – PH có nickname là Duy Dũng có hỏi bài toán 6:

Đề bài: Cho a, b, c là số tự nhiên khác 0. Biết a + b + c = 7 và a > b+c, b > c. Tìm a, b, c?

Hướng dẫn giải:

Ta có: c < b; c + b < a => c < a,

Mà a + b + c = 7 nên suy ra: c + c + c < 7

=> 3c < 7

Vì c ∈ N* nên suy ra: c ∈ {1; 2}

TH1: Với c = 1: Suy ra: a + b + 1 = 7

=> a + b = 6 và a > b + 1  hay a – 1 > b > 1

=> b = 2 và a = 4 là thỏa mãn.

TH2: Với c = 2: Suy ra: a + b + 2 = 7

=> a + b = 5 và a > b + 2 hay a – 2 > b > 2

Vì a, b ∈ N* nên suy ra: Không có giá trị nào thỏa mãn.

KL: a = 4; b = 2; c = 1.

Cho a, b, c là số tự nhiên khác 0. Biết a + b + c = 7 và a > b+c, b > c. Tìm a, b, c?
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *